תנאים כלליים ומידע מהותי להזמנות באתר
 
בהתאם לתקנות רישוי שירותי תיירות (גילוי נאות), התשס"ג-2003
פרטי העוסק
נופש און-ליין בע"מ
ח.פ.
 514540046
דוא"ל: info@nofeshonline.co.il 
טלפון: 072-2220002 
פקס: 072-2220003
 
 
התנאים וההגבלות המובאים להלן מהווים לבדם את כל תנאי ההתקשרות שבין המזמין לבין נופש און ליין , במסגרת הזמנה שהתקבלה באתר. עריכת הזמנה באתר מהווה הסכמה מצד המזמין להתקשר עם נופש און ליין בהתאם לתנאים אלו.
מובהר בזאת, כי ביצוע הזמנה באתר אינה מהווה אסמכתא ו/או התחייבות כלשהיא מצד נופש און-ליין עד לאישור ההזמנה על ידי סוכן נסיעות, וכל הפרטי הנסיעה הינם בגדר בקשה בלבד.


דגשים חשובים לפני ביצוע ההזמנה:  
1. אנא וודאו שברשות הנוסעים דרכון בתוקף למינימום חצי שנה מיום היציאה.

2. שמות הנוסעים הרשומים הינם כפי שמופיעים בדרכון -
    תיקון שם לאחר כרטוס כרוך בעלויות כספיות.

3. נשים בהריון - הטיסה מותרת עד לשבוע ה-30 בלבד -
    יש להצטייד באישור רפואי לטיסה באנגלית ובעברית ובביטוח רפואי מתאים.

4. דמי הביטול להזמנה תקפים מרגע ביצוע ההזמנה - כמפורט להלן:
    ניתן לבטל את ההזמנה תוך 14 יום מיום עשיית העסקה בתמורה ל-100 ש"ח 
    לנוסע או 5% מערך העסקה לסכום הנמוך מביניהם, ובתנאי שהביטול יעשה
    לפחות שבעה ימי עסקים לפני מועד היציאה.

    כל ביטול עסקה שאינה עומדת בתנאי הביטול אשר נקבעו בחוק הגנת הצרכן 
ובתקנות תחוייב בדמי ביטול בגובה מלוא העסקה (100% דמי ביטול) .  
 
אולם, לעיתים נכונים הספקים לפנים משורת הדין להפחיתם. נופש און-ליין מתחייבת לפנות אל הספקים לבקשת המזמין בבקשה להפחית מדמי הביטול, אך אינה מתחייבת כי הספק יעתר לבקשה. נופש און-ליין מתחייבת להעביר ללקוח כל החזר שתקבל מספקי השירותים המגיע לו, ולפנות אליהם בבקשה להחזיר לו כספים להם הוא זכאי.

5. המחירים המוצגים באתר הינם להזמנה אינטרנטית מלאה, להזמנה טלפונית יתווספו דמי טיפול בסך 10 דולר/יורו, בהתאם למטבע העסקה
     
כללי
 
במסגרת התקשרות המזמין עם נופש און-ליין  לביצוע הזמנות באתר ו/או מול סוכן נסיעות טלפונית, תשמש נופש און-ליין  כסוכנות הנסיעות של המזמין, ותעניק לו "שירותי סוכנות נסיעות", כהגדרתם בסעיף 1 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו-1976. 
ככזו, נופש און-ליין תשמש כמתווכת בין המזמין לבין נותני שירותי סוכנות נסיעות מקבילים או נותני שירותי התיירות עצמם, כגון: ספקי טיסות, שירותי קרקע שונים, שירותי לינה והארחה, הסעות, שירותים מיוחדים וכיוצא באלו, בהתאם להזמנה שנערכה (להלן – "הספקים השונים") 
בפועל, אף אחד מן השירותים המוצעים באתר אינו מסופק על ידי נופש און-ליין  או מטעמה, וכולם מוזמנים ונרכשים מן הספקים השונים, והם או מי מטעמם יספקו את השירותים במישרין למזמין.
כ"סוכנות נסיעות" נופש און-ליין  בע"מ מזמינה בעבור המזמין את שירותי הנסיעות מאת ספקי השירותים השונים בהתאם לפרטים המפורטים בהזמנתו. נופש און-ליין  מתחייבת לבצע את ההזמנה במיומנות, למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא התאמת ההזמנה למבוקש, ואולם לא תהיה אחראית לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות ושאינן בשליטתה, אם יחולו אצל ספקי השירותים, אלא אם ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותה תקלה ו/או שיבוש של ממש. 
הזמנת שירותי הנסיעות מאת ספקי השירותים נעשית בכפוף לזמינותם ובהתאם למידע הנמסר מספקי השירותים, מידע הידוע לנופש און-ליין  או מידע שהיה עליה לדעת.
 
מובהר ומוסכם בזאת בין הצדדים כי הסכם זה הינו הסכם מותנה אשר יחייב את הצדדים אך לאחר אישור ע"י החברה ולאחר קבלת אישור העסקה על ידי חברות כרטיסי האשראי ע"ש המזמין
 
 
 
עריכת ההזמנה
 
1. עריכת הזמנה באתר משמעה העברת בקשה לנופש און-ליין  לערוך הזמנה למוצר המבוקש על ידי הלקוח אצל הספקים השונים, בהתאם לתנאי כל הזמנה אצל הספק, לרבות העברת כספי ההזמנה לספקים השונים בהתאם לתנאים אלו ולדרישותיו. 
 
2. יצוין במפורש, כי כל הזמנה אצל נופש און-ליין  הנה הזמנה בגדר בקשה בלבד עד לקבלת אישורו הסופי של הספק למוצרים ו/או לשירותים שהוזמנו, שהוא אישור ההזמנה אצל הספק ממנו הוזמנו השירותים המוזמנים עבור המזמין, ולפיכך אינה מחייבת את נופש און-ליין  עד למועד קבלת אישור זה ומסירתו למזמין, בשום דבר ועניין, כל זאת עד לקבלת הודעת אישור נפרדת מנופש און-ליין , בכתב או בטלפון. למזמין אין כל זכות כלפי נופש און-ליין  הנוגעת לשירותים שהוזמנו טרם קבלת אישור על הזמנתם מן הספק. 
 
3. אנו מודיעים בזאת במפורש, כי כל מזמין רשאי לדרוש מנופש און-ליין , קודם להזמנתו, עותק כתוב של התנאים הכלליים והמידע המהותי של ספק השירותים ממנו עתיד להירכש השירות בו הוא מעונין, וזאת באמצעות פניה בכתב. 
 
4. עריכת הזמנה באתר מתייחסת לאספקת המוצרים הכלולים בהזמנה בלבד, ואינה קשורה, תלויה או מתייחסת לשום שירות נוסף בתשלום המתאפשר על יסוד ההזמנה עצמה. 
 
5. קבלת האישור להזמנה יעשה בממוצע תוך 72 שעות אישורים להזמנה, במידה וחלק מהשירותים המוזמנים לא יאושר תוצע לנוסע אלטרנטיבה, האלטרנטיבה יכולה להיות שונה במחירה ו/או במיקומה, הנוסע אינו מחויבת לקבל את הצעת האלטרנטיבה שהוצעה לו ובאפשרותו לבטל את ההזמנה ללא דמי ביטול ו/או דמי טיפול כלשהם, בכל מקרה שלא ניתן אישור סופי לבקשה של המזמין, כולה או חלקה, חשבונו של המזמין לא יחויב עד לקבלת אישור מכל ספקי השירותים דרכם הוזמן השירות. 
 
6. שירותים לגביהם ניתן אישור סופי בעת ההזמנה או בתוך פרק הזמן שנקצב לאישור ספקי השירותים מחירם סופי. מובהר בזאת כי עד לקבלת אישור סופי יכול המחיר להשתנות על פי דרישה של ספקי השירות, וכי במקרה של שינוי כאמור תינתן למזמין אפשרות לבטל את ההזמנה ללא חיוב. ככל שיחול שינוי על פי דין בשיעור מיסי הנמל, היטלי הביטחון ו/או כל מס או היטל אחר החלים על המזמין מיום ההזמנה ועד ליום אספקת השירותים ישולם ההפרש הנובע מהשינוי בגובה הרכיבים הללו למזמין או לנופש און-ליין. 
 
7. כל המידע המופיע באתר אודות השירותים המוצעים מבוסס במלואו על המידע המתקבל לגביהם מאת ספקיהם השונים. אחריות נופש און-ליין  למידע זה מוגבלת לעובדה שמקורו בספקי או נותני השירותים המציעים אותם למכירה, ולכך שנמסר למזמין במלואו. 
 
8. מכוח עריכת ההזמנה, מעניק המזמין לנופש און-ליין  את כל ההרשאות הנדרשות מטעמו לפעול ולקשור אותו בכל יחס חוזי עם ספקי השירותים השונים, מקום בו נדרשת התקשרות זו במישרין ביניהם. 
 
9. עריכת הזמנה באתר מתייחסת לאספקת המוצרים הכלולים בהזמנה בלבד, ואינה קשורה, תלויה או מתייחסת לשום שירות נוסף בתשלום המתאפשר על יסוד ההזמנה עצמה. 
 
10. הזמנת מוצר אחד באתר אינה תלויה ואינה קשורה בהזמנת מוצר אחר באותה הזמנה או בהזמנה נפרדת, אלא אם נמכרו המוצרים מלכתחילה כמקשה אחת. הזמנה אחת באתר אינה קשורה ואינה מתייחסת בדבר להזמנה אחרת, אלא אם צוין הדבר במפורש במסמכי ההזמנה. 
 
11. במוצר המאגד מספר שירותים, כגון: חבילות נופש וטיולים מאורגנים, יחולו במאוחד על כל שירות המאוגד במסגרת המוצר ההוראות המתאימות לו במסגרת תנאים כלליים והגבלות אחריות אלו. 
 
12. מובהר במפורש, כי נופש און-ליין  לא תישא באחריות לאספקה לקויה של השירותים בפועל, בין בשל תקלות הקשורות בספקים ו/או בנותני השירותים עצמם, ובין בשל תקלות שאינן קשורות בהם, כגון: כגון: שביתות, מזג אויר גרוע, תקלות בלתי צפויות, ימי חג ומועדים וכיוצא. 
 
13. השירותים המוצעים באתר אינם כוללים ביטוח מכל סוג שהוא. נופש און-ליין  לא תישא בכל נזק שיגרם למזמין כתוצאה מצריכת השירותים. מומלץ למזמין לרכוש בנוסף לשירותי התיירות ביטוח רפואי, שיכול לכסות מקרים של ביטול נסיעה הנובע מסיבות רפואיות או אחרות, וכן ביטוח כבודה. 
 
14. כל התמונות המופיעות באתר הן להמחשה בלבד, ואין להסתמך עליהן. 
 
15. שירותים מיוחדים לנכים יסופקו רק אם אושר הדבר מלכתחילה וצוין במפורש במסמכי ההזמנה. 
 
16. חובה על מזמין להשאיר בידי נופש און-ליין  מספר טלפון בארץ לצורך מסירת הודעות במקרי חרום, בכל זמן שהותו בחו"ל. על המזמין לוודא כי פניות למספר טלפון זה בעת הצורך יענו. 
 
17. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל עניין הקשור או נובע מן ההתקשרות בין מזמין לבין נופש און-ליין  תהיה לבתי המשפט בתל אביב בלבד. ההתיישנות על תביעה שכזו תוגבל לשנתיים מיום ביצוע ההזמנה, בהתאם להוראות סעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח- 1958.
 
טיסות ואשרות וחיסונים
 
18. טיסות שכר - כל חבילות הנופש המוצעות באתר כוללות טיסות מסוג שכר  ולפיכך פרטיהן אינם סופיים ועשויים להשתנות, עפ"י תקנון טיסות השכר, לרבות מועדיהן, מסלולן ופרטי ספק התעופה, זהות המוביל האווירי ו/או את מספר הטיסה,  האחריות לעיכובים שינויים וביטולים הנם, עפ"י כל דין, על המוביל האווירי ו/או הספק בלבד. לפי כך, לא תענה דרישה לפיצוי ו/או החזר בגין שינויים בשעות הטיסה.
 
19. המזמין יודע ומקבל כי פרטי הטיסות ונתיביהן הינם באחריותם הבלעדית של חברות התעופה וכי הם ניתנים לשינויים לאחר ביצוע ההזמנה על ידי חברות התעופה ו/או על ידי כל גוף אחר וכי ייתכנו מקרים בהם יהיו שינויים בזהות המוביל, בזמני הטיסות ונתיביהן אף ללא הודעה מוקדמת.
 
20. הואיל מועדי טיסות ונתיביהן ו/או נחיתות הביניים נקבעים על ידי המוביל התעופתי לבדו, ובכלל זה נחיתות ביניים בלתי מתוכננות האחריות בגין עיכובים, שינויים, ביטולים, ואובדן כבודה הנה על פי הדין, חלה אך ורק על המוביל התעופתי ולא יהיו למזמין כל טענות ו/או דרישות, מכל סוג שהוא, כלפי "נופש אונליין", בין היתר, בגין עיכובים ו/או שינויים ו/או ביטולים ו/או אובדן כבודה.
 
21. היה ויגרם לנוסע הפסד ו/או הוצאה, מכל סוג שהוא, ולרבות בגין עיכובים ו/או שינויים ו/או ביטולים ו/או אובדן כבודה לא תישא "נופש אונליין " בהפסדים ו/או בהוצאות אלו. האמור בסעיף זה אינו מונע מהנוסע כל תרופה שבדין כנגד ספקי השירותים בגין השינוי, לרבות ביטול העסקה והכל בכפוף לדין.
 
22. אשרור טיסות חזור – באחריות הנוסע לאשרר טיסת חזור בכל טיסת שכר, לפי ההוראות המופיעות על כרטיס הטיסה. בטיסות שכר המשולבות בחבילות נופש נעשה לעיתים העדכון על מועדי הטיסה חזור באמצעות הודעות מרוכזות לבתי המלון. במקרה כזה, על המזמין להקפיד על ההוראות שימסרו לו מטעם הספק הנוגעות לכך.
 
23. טיסות סדירות - המידע המופיע באתר הנוגע לטיסות סדירות נלקח ישירות בזמן אמת ממסדי הנתונים של המובילים האוויריים השונים, ומסתמך במלואו עליהם. הטיסות הסדירות המוצעות באתר כוללות טיסות באישור מיידי ורישום לרשימת המתנה, המתנהלת על ידי המוביל האווירי.
 
24. דרכון - כל המידע המופיע באתר מתייחס לבעלי דרכון ישראלי בלבד. נופש און-ליין  לא תהיה אחראית לכל ענין הקשור באשרת יציאה או כניסה נדרשת לצורך קבלת שירות המוצע באתר, במקרה בו המזמין לא ציין בפניה במפורש כי אינו מחזיק בדרכון ישראלי.
 
25. המידע המופיע באתר אינו מתייחס לצורך באשרות כניסה ליעדים מוצעים מסוימים, תוך שיתכן בהחלט כי ישנו צורך בכך. למזמין שמורה הזכות לפנות אל נופש און-ליין  לשם בירור הצורך באשרות כניסה קודם ההזמנה, ומשלא עשה זאת נטל על עצמו את כל האחריות הקשורה בכך. לא תבוטל הזמנה ולא יבוצע החזר כספים מחמת חוסר יכולת של המזמין להשיג אשרת כניסה נדרשת.
 
26. על המזמין להופיע לטיסה כשבידו דרכון תקף לששת החודשים שלאחר מועד הטיסה, וכל האשרות הנדרשות לצורך יציאה מישראל וכניסה לארץ היעד, או להיפך. בהתאם להוראות חוק הדרכונים אזרח ישראלי חייב לצאת מישראל ולהיכנס אליה באמצעות דרכונו הישראלי.
 
27. הריון - חובה על מזמינה להביא לידיעת נופש און-ליין  כי היא הרה, קודם ההזמנה. בכל מקרה, נשים בהריון החל משבוע 24 חייבות להתייצב לכל טיסה כשבידן אישור רפואי מטעם גניקולוג בשפה האנגלית על תקינות ההריון ועל אי מניעה מבחינתן לעלות לטיסה.
 
28. זמן התייצבות - חובה להתייצב בדלפקי הבידוק של הטיסה שעה אחת  וחצי לפחות בטיסות בתוך ישראל ושלוש שעות לפחות בטיסות בינלאומיות.
 
29. תרופות וחיסונים – על הנוסע לוודא באופן אישי את הצורך בתרופות וחיסונים למדינות בהן תבקרו. התייעצו עם הרופא האישי שלכם ופנו למשרד הבריאות או לאחד המרכזים הרפואיים המתמחים בנושא. 
 
30. בעלי תעודות מעבר - בעלי תעודות מעבר חייבים באשרת כניסה לכל יעד. באחריותו האישית של הנוסע לדאוג לאשרות כניסה למדינות בהן ירצה לבקר. חובה על הנוסעים לציין אם הינם בעלי אזרחות ו/או נתינות זרה ו/או כפולה ו/או תעודת מעבר. על הנוסעים בעלי תעודות מעבר החובה לעדכן בהתאם את סוכני הנסיעות בחברה במעמד ביצוע ההזמנה.
 
31. אשרות כניסה – באחריותו הבלעדית של הנוסע לדאוג לאשרות כניסה למדינות בהן ירצה לבקר, על הנוסע האחריות לוודא את הצורך באשרת כניסה עם הקונסוליה של המדינה בה ירצה לבקר
 
 
 
מידע ותמונות באתר
 
 
32. במסגרת האתר משווקים שירותים אשר חלקם מופקים על ידי " נופש אונליין" וחלקם על ידי צדדים שלישיים, ובהתאמה כולל האתר מידע מטעם "נופש אונליין" ומידע מטעם צדדים שלישיים, ולרבות מטעם אתרי הנופש עצמם בהתאם לחבילות הנופש ו/או השירותים באתר. 
 
33. נופש אונליין " אינה מתערבת בתוכן המידע שנמסר לה על ידי צדדים שלישיים, ואינה בודקת את מהימנות המידע האמור, שלמותו או דיוקו והיא לא תשא בכל אחריות לכל אי-התאמה, חוסר, הטעייה או טעות הכלולים במידע זה. כמו כן, יובהר כי נופש אונליין  אינה אחראית למידע אשר הועבר על ידי צדדים שלישיים וכי היא ממליצה למזמינים טרם ביצוע ההזמנה לבדוק את המידע הכלול בפרטי חבילת הנופש באתר האינטרנט של ספק השירותים הרלבנטי.
 
34. יודגש כי כל התמונות המופיעות באתר מיועדות להמחשה בלבד והן נמסרות לידי "נופש אונליין" על ידי צדדים שלישיים
 
 
זכאות להנחה
 
35. לקבלת הנחה המגיעה ללקוח עקב שייכותו לקבוצת גיל מסוימת או לקבוצת פרופיל מסוימת, עליו להציג תעודה מתאימה במעמד איסוף מסמכי הנסיעה ובעת הגעתו לנופש
 
36. לקוח שלא תהיה בידיו התעודה המתאימה ו/או יתברר כי הפרטים שמסר בעת ביצוע ההזמנה באתר אינם נכונים, כמו כן גיל של ילדים שאינם  מתחת לגיל 12 יידרש לשלם את ההפרש שבין התמורה המלאה של השירות שרכש לבין התשלום ששילם באמצעות כרטיס האשראי שפרטיו רשומים במערכת או בכל דרך אחרת ש"נופש אונליין " או ספק השירות ימצאו לנכון בנסיבות.
 
הנחיות לנוסע
 
37. הגעה לשדה התעופה - הנוסע חייב למלא אחרי כל דרישות הרשויות המוסמכות המוטלות עליו לצורך ביצוע הנסיעה והוצאתה אל הפועל, להמציא את מסמכי הכניסה, היציאה וכל המסמכים האחרים הדרושים לצורך כך, לרבות דרכון בר תוקף לתקופה של 6 חודשים מינימום ואשרות מתאימות. כמו כן, חייב הנוסע להתייצב בשדה התעופה ו/או במלון בזמן שנקבע על ידי המוביל התעופתי ו/או המלון לחלק גדול מן הערים מספר שדות תעופה ובחלקם מספר טרמינלים. האחריות לוודא זהות שדה תעופה והטרמינל ממנו יוצאת הטיסה חלה על הנוסע בלבד.
 
38. נופש אונליין " לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם לנוסע, אם לא עמד בדרישות ובהתחייבויותיו המנויות לעיל או אם כניסתו למדינה כלשהי לא הותרה מכל סיבה שהיא
 
39. הגעה לטיסה – זמן ההגעה הרשמי לטיסה בינלאומית הוא שלוש שעות  לפני הטיסה. לאור בדיקות הביטחון הרבות ועכב עומס  יתר בתקופות של לחץ הקיימות בשדה התעופה  בעולם, מומלץ להגיע 3 שעות  וחצי לפני הטיסה
 
40. תינוק - תינוק עד גיל שנתיים אינו זכאי למקום ישיבה במטוס ולשאת כבודה. כמו כן לא ניתן להבטיח עריסה עבור תינוק אף אם המזמין ביקש במועד הזמנה עריסה לתינוק. יובהר כי במידה ויתברר כי גיל התינוק הינו מעל שנתיים, לרבות במועד החזרה, הרי שעל ההורים / המזמין תחול החובה להשלים את ההנחה שניתנה בגין התינוק (ככל שניתנה) אם עבור הטיסה ואם עבור חבילת הנופש. 
 
41. נשים בהריון - נשים בהריון חייבות להצטייד באישור רפואי מהרופא המטפל המתיר להן לטוס כשהוא מתורגם  לשפה  האנגלית ושההריון תקין 
 
42. ארוחות - "נופש אונליין " אינה יכולה להבטיח אוכל מסוג מסוים כגון אוכל כשר או צמחוני בטיסות לנוסע. "נופש אונליין" תעביר את בקשות הלקוח השונות לחברת התעופה ואלו יהיו באחריותו בלבד הבקשות בגדר  בקשה בלבד
 
43. מטען וכבודה - הנוסע מאפשר לשאת כבודה בתא המטען של המטוס וכבודת יד בהתאם להנחיות חברות התעופה. מטען עודף יחויב על פי הסכום אשר ייקבע על ידי חברת התעופה. ייתכנו מקרים בהם לא תהיה כלל אפשרות לשאת מטען עודף ככל שייקבע על ידי חברת התעופה.
 
44. בטיסות LOW COST   כבודה ואוכל אינם  כלולים וישנה תוספת מחיר ישירות דרך חברת התעופה
 
בתי מלון
 
45. סוגי חדרים - הזמנה לחדר במלון המוצע למכירה באתר הינה לחדר רגיל הנמצא במלון, לקטגוריה הבסיסית ביותר. אלא אם צוין אחרת במפורש באתר ובמסמכי הנסיעה, כל חדר מוזמן יהיה מן הסוג האמור בלבד, אף אם יועד לשהיית יותר משני אנשים. בחדרים המיועדים לשהיית יותר משני האנשים, על פי רוב ילונו השוהים הנוספים על מיטות מתקפלות.
 
46. שיבוץ המזמין לחדר במלון יבוצע בפועל לפי שיקול דעתו הבלעדי של בית המלון, כפי שיקבע בזמן אמת. נופש און-ליין  אינה יכולה להתחייב לחדר מסוג מסוים, באגף מסוים, במבנה מסוים או במיקום מסוים.
 
47. האחריות על שיבוץ החדרים במלון ו/או תקינות המתקנים ו/או השירות במלון לרבות מערכת המיזוג הינה באחריות המלון ו/או ספק השירותים בלבד. במקרה של הזמנת יותר מחדר אחד במסגרת אותה ההזמנה אין כל התחייבות מטעם נופש און-ליין  לסמיכות החדרים.
 
48. דירוג בתי המלון המוצעים באתר נלקח ישירות מן הספקים השונים, ובהסתמך עליהם לחלוטין. דירוג המלון הקובע בפועל הוא זה המופיע בפרסומיו הרשמיים של המלון.
 
49. בחדרים המיועדים לשהיית יותר משני האנשים, על פי רוב ילונו השוהים הנוספים על מיטות מתקפלות.
 
50. בקשות מיוחדות - במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע תדאג נופש און-ליין  להעביר את הבקשה לספק השירות או למלון, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי המזמין למילויה, אלא אם אושר לו בכתב כי בקשתו תקויים. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות למזמין מפאת צרכיו היחודיים תבדוק נופש און-ליין  מול ספק השירות האם ניתן לקיים את בקשתו, ותמסור הודעה על תוצאות בדיקתה למזמין טרם אישורה הסופי של ההזמנה.
 
51. צרכים ייחודיים - צורך ייחודי יהיה רק כזה שנרשם במפורש בטופס אישור ההזמנה או במסמכי ההזמנה מיד עם ביצועה, עוד טרם העברתה לאישור הספק. בתוך כך, שירותים מיוחדים לנכים יסופקו רק אם אושר הדבר מלכתחילה וצוין במפורש במסמכי ההזמנה.
 
52. שעת קבלת חדרים ושעת עזיבה - הכניסה לחדרים במלון הינה החל מהשעה 14:00 ויציאה מהם עד השעה 11:00 בצהריים, מבלי כל קשר למועדי הטיסות.
 
53. רישום יתר – Over Booking - אצל בתי המלון וספקי שירותי הלינה וההארחה השונים בארץ ובעולם מתרחשים לעיתים מקרים של רישום יתר, בהם לא מתאפשר לבית המלון או לספק שירותי הלינה לספק את השירות שהוזמן על אף שאושר. בהתאם לנוהל הקבוע אצלם למקרים שכאלו, בהגיע המזמין למדינת היעד, במקרה של רישום יתר, עלולים ספקי השירותים להעבירו למלון חילופי ברמה דומה או גבוהה יותר המצוי בסמיכות מקום למלון שהוזמן. אין בהוראה זו כדי לגרוע מזכותך לתבוע פיצוי, או כל סעד אחר, בגין נזקים שיגרמו לך בערבות העברה כאמור, ככל שזו קיימת.
 
54. בסיס אירוח - פירוש בסיסי אירוח במלונות המוצעים באתר:
BB (לינה וארוחת בוקר) - ארוחת בוקר קונטיננטלית/בופה בלבד.
HB (חצי פנסיון) - ארוחת בוקר וארוחה חמה נוספת, לפי בחירת המלון, על פי רוב ארוחת ערב.
FB (פנסיון מלא) - שלוש ארוחות.
AI (הכול כלול)- שלוש ארוחות, בתוספת שתייה קלה ותוספות ("אקסטרות") נוספות לפי שיקול דעת המלון
המשתנה מעת לעת, לא בהכרח כל התוספות שהמלון מציע באותה עת.
 
55. פעילויות במלונות - חלק מן השירותים המוצעים על ידי בתי המלון השונים הינם עונתיים ולא פועלים בכל ימות השנה. להנהלת בתי המלון שיקול דעת לענין מועדי הפעלת השירותים השונים בפועל, לרבות מיזוג האוויר, או הפסקת פעילותם בשל תקלה או לצורך תחזוקה, אף ללא הודעה מוקדמת. נופש און-ליין  לא תהא אחראית לתלונות במידה ואחד השירותים לא היה פעיל, אלא אם מסרה למזמין מידע מטעה בענין זה או שנמנעה ממסירת מידע או מעריכת בירור למרות שנתבקשה לעשות כך על ידי המזמין. בקשה לבירור כאמור תועבר לנופש און-ליין  במעמד עריכת ההזמנה בלבד.
 
56. נופש און-ליין  אינה אחראית למקרה של מטרד עקב שיפוצים ו/או בניה בבית המלון או בסמוך לו, ובלבד שמסרה למזמין בעת ביצוע ההזמנה כל מידע שידעה או שהיה עליה לדעת אודות מטרד כאמור.
 
57. נופש און-ליין  אינה מתחייבת לאספקת שירות כלשהו במלון ככלול במחיר ההזמנה, אלא אם נרשם השירות במפורש באתר ובמסמכי ההזמנה, וכן אינה מתחייבת למחיר שירות שאינו כלול כאמור.
 
58. מנין ימי חבילת נופש הוא לפי מספר הלילות בבית המלון הכלול בה, בלי כל קשר לזמן השהיה המלא בחו"ל בפועל, הנקבע בהתאם למועדי הטיסות הכלולות בחבילת הנופש.
 
טיולים מאורגנים
 
בנוסף לכל הוראה אחרת, לרבות לעניין טיסות, אשרות ובתי המלון כמופיע לעיל, ומבלי לגרוע מהן, יחולו על הזמנת טיולים מאורגנים הוראות מיוחדות כמפורט להלן:
 
59. המסלולים המפורטים באתר נופש און-ליין  מתארים את אתרי הביקור הכלולים בטיול אך לא בהכרח את סדר הימים והביקורים, ונועדו להמחשה כללית בלבד. חלק מהטיולים יופעלו במסלול הפוך או שונה מהמתואר. יתכנו בהחלט שינויים בסדר הלינות, הסיורים והביקורים, והם נתונים לשיקול דעתם הבלעדי של ספקי השירותים השונים, לרבות שינויים במסלול תוך כדי הטיול. התחייבות מארגן הטיול היא לביצוע המסלול ולא לסדר מסוים שלו. 
 
60. במניין ימי הטיול נכללים יום היציאה ויום החזרה בהתאם ללוח הזמנים של הטיסות הכלולות בטיול המאורגן. 
 
61. מארגן הטיול המאורגן רשאי עד 10 ימים לפני יציאת הטיול, לבטל כל טיול מכל סיבה שהיא, לרבות אם מספר הנרשמים אינו מצדיק את ביצועו והכול לפי שיקול דעתו. עד למועד האמור, כל הרשמה לטיול מאורגן הנה הרשמה מקדמית על תנאי, ואין כל התחייבות מצד נופש און-ליין  ו/או מארגן הטיול להוציאו לפועל עד למועד זה. 
 
62. הטיסות הכלולות בטיול המאורגן תהיינה תמיד מסוג שכר, ולפיכך, במקרה של שינויים בזמני הטיסות הכלולות בטיול המאורגן יאלץ מארגן הטיול לקצר את משך הטיול או לבטל פעילות כלשהי הכלולה בו, יזוכה הנוסע בהתאם. 
 
63. הטיולים המפורטים פתוחים להרשמה לציבור הרחב כולו וללא הגבלת גיל. המארגנים אינם מתחייבים שתהיה התאמה כלשהי בין המשתתפים בטיול, לרבות לעניין גיל המשתתפים או כל קטגוריה או אפיון אחרים. 
 
64. נוסע לא יהיה זכאי להחזר או פיצוי כלשהו עבור חלק בטיול שלא השתתף בו מבחירתו. 
 
65. התחבורה היבשתית הכלולה בטיול מתבצעת באמצעות אוטובוסים, לפי הסטנדרט המקובל במדינת היעד, המשתנה ממקום למקום. 
 
66. מארגני הטיולים השונים אינם מתחייבים ללינה במרכזי הערים. תתכן לינה מחוץ לעיר או באזור העיר או בעיר סמוכה לזו המצוינת במסלול הטיול . 
 
67. המשתתפים בטיול המאורגן יקבלו את רשימת בתי המלון בהם יתאכסנו ימים ספורים לפני יציאת הטיול. התחייבות מארגן הטיול היא לדירוג רמת המלון בלבד ולא לזהותו, והוא שומר לעצמו את הזכות להחליף או לשנות מלון למלון אחר במקרה הצורך, גם במהלך הטיול והכול ללא הודעה מוקדמת. לפיכך, אין להסתמך על רשימת המלון לשום צורך שהוא, למעט דירוג רמת המלון המיועד. 
 
68. חלוקת החדרים במלון מתבצעת ע"י הנהלתו ואין הדבר בשליטת נופש און-ליין  או מארגן הטיול. קבלת חדרים בבתי המלון תהיה אחרי השעה 16:00. פינוי החדרים מתבצע לא יאוחר מהשעה 10:00, למעט במקרים בהם הטיסות הכלולות בטיול מחייבות עזיבה מוקדמת יותר. 
 
69. מחיר הטיול אינו כולל תשר מיועד לנותני השירותים בחו"ל, כגון: נהגים, מדריכים מקומיים, מלצרים בארוחות הכלולות בטיול וכד', ואינו כולל תשר למלווה הקבוצה הישראלי . נהוג לתגמל את המלווה הישראלי בסוף הטיול, לפי שיקול דעת הנוסעים ומיוזמתם. 
 
70. מובא בזאת לידיעת המזמין כי מארגני הטיולים המאורגנים שומרים לעצמם בדרך כלל את הזכות לשנות באופן מהותי, מעבר למצוין לעיל, את מועדי הטיול, נתיבי הטיסה, תוכנית הטיול ומחירו לפני יציאת הטיול. לאחר שנמסרו שינויים אלו למזמין יהיה המזמין רשאי לבטל את השתתפותו בטיול תוך 36 שעות מקבלת הודעת המארגנים על השינויים, ויהיה זכאי להחזר כל הסכומים ששילם למארגנים לרבות דמי הרישום. לא הודיע הנוסע על ביטול השתתפותו לאור השינויים- ייחשב כמי שקיבל אותם והסכים להם במלואם. לנופש און-ליין  אין חלק או ענין בשינויים כאלו, והיא אינם מצויים תחת שליטה או באחריותה.
 
השכרת רכב
 
71. גיל המינימום להזמנת רכב שכור הוא 24 שנים. ההזמנה מתבצעת לנהג יחיד ברכב המוזמן, על שמו של המזמין
 
72. חברות השכרת רכב אינן מתחייבות לדגם רכב מסוים, אלא לאחד מן הרכבים שבקבוצת הרכב המוזמנת, לפי שיקול דעתן ובהתאם למצבת הרכבים הפנויים בעת האספקה בפועל. 
 
73. על מזמין רכב שכור בחו"ל להתייצב לדלפק הקבלה של חברת השכרת הרכב כשברשותו כרטיס אשראי בינלאומי בר חיוב השייך לו, וכן רישיון נהיגה בינלאומי בתוקף. 
 
74. השימוש ברכב השכור מוגבל למדינה שבה נמסר למזמין, אלא אם צוין הדבר אחרת במפורש במסמכי ההזמנה.
 
 
תשלום וחיוב
 
75. חיוב כרטיס האשראי של המזמין במטבע חוץ יעשה לפי ערכו בשקלים בהתאם לשער העברות והמחאות של בנק בישראל. השער הקובע הינו שער המחאות מכירה של בנק בישראל ביום בו אושרה ההזמנה. 
 
76. המחירים באתר תקפים להזמנות שבוצעו כולן באמצעותו בלבד. להזמנות בטלפון יתווספו דמי טיפול בסך 10 דולר ארה"ב, בתיירות חו"ל, 10 ש"ח, בתיירות פנים, בהתאם למוצר המוזמן. 
 
77. מחירי שירותי תיירות פנים המוצעים באתר נכונים לאזרחי ישראל בלבד. המחיר לתיירים שונה. 
 
78. כל עמלה הנדרשת מן המזמין לשם תשלום בכרטיס אשראי תחול על המזמין. 
 
79. מובהר במפורש כי חובת המזמין לשלם בעבור ההזמנה בלתי תלויה בדבר, לרבות אישור חברת האשראי לחיוב כרטיס האשראי של המזמין בכלל או באופן התשלום המבוקש, והיכולת לחייב את כרטיס האשראי בכלל או באופן המבוקש אינה תנאי להתקיימות ההתקשרות בין המזמין לבין נופש און-ליין  מכוח ההזמנה. 
 
80. מחירי השירותים המוצעים באתר ומספר המקומות הפנויים בהם נלקחים ישירות בזמן אמת מהספקים השונים, ומשתנים תכופות. מחיר ההזמנה הקובע הוא המחיר בעת ההזמנה, בכפוף לאישורה על ידי ספקי השירותים השונים.
 
 
 
ביטול, החזר וזיכוי
81. ניתן לבטל עסקאות מכר מרחוק בגין מכירה של שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם לא חלפו 14 ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני המועד שבו אמור להתממש השירות; דמי הביטול המשולמים יהיה במקרה זה בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם לנוסע. האמור לעיל לא יחול על שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם המועד שנקבע למתן השירות חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, ממועד העסקה. אם בכל זאת בחרתם לבטל הזמנתכם, עליכם לעשות זאת בכתב למשרדי החברה.
 
כל ביטול עסקה שאינה עומדת בתנאי הביטול אשר נקבעו בחוק הגנת הצרכן ובתקנות תחוייב בדמי ביטול בגובה מלוא העסקה (100% דמי ביטול) . אולם, לעיתים נכונים הספקים לפנים משורת הדין להפחיתם. נופש און-ליין מתחייבת לפנות אל הספקים לבקשת המזמין בבקשה להפחית מדמי הביטול, אך אינה מתחייבת כי הספק יעתר לבקשה. נופש און-ליין מתחייבת להעביר ללקוח כל החזר שתקבל מספקי השירותים המגיע לו, ולפנות אליהם בבקשה להחזיר לו כספים להם הוא זכאי.
 
ניתן להעביר את הבקשה לפקס': 072-2220003, או לדוא"ל tkt1@nofeshonline.co.il 
בהתאם להוראות החוק, אין תוקף לבקשות ביטול בעל פה.
 
83. שינוי כל אחד מפרטי ההזמנה, לרבות זהות המזמינים, פרטי ואופן התשלום או המוצרים המוזמנים לאחר סיום תהליך ההזמנה, כרוך בתשלום דמי שינוי לנופש און-ליין . 
 
84. השבת עמלת הסליקה על הזמנה ששולמה בכרטיס אשראי ובוטלה ו/או כספים הקשורים בהזמנה שבוטלה המוחזקים בידי הספקים השונים, כפופה לרצונם הטוב ולהחלטתם של חברת האשראי של המזמין או הספקים השונים, לפי העניין, ואינה תלויה בנופש און-ליין
 
 
 
 
נזקים – ביטוח
85. נופש אונליין לא תהא אחראית לכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד אשר יגרם למזמין כתוצאה מביטול ו/או שינוי בתוכנית החופשה אשר נגרמו במישרין ו/או בעקיפין מכוח עליון, מלחמה, מבצע צבאי, מצב ביטחוני, סגר, הפרות סדר, שריפות, הצפה, מזג אויר, וכל סיבה אחרת אשר אינה בשליטת "נופש אונליין  " ו/או באחריותה בין אם צפוי ובין אם בלתי צפוי. 
 
86. כמו כן, לא תהא "נופש אונליין" אחראית לכל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לנוסע כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק למטען או כל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם לו במהלך הטיול ו/או הנופש עקב תאונה, אלימות, שוד, גניבה, אבידה של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אשפוז, הוצאות רפואיות וכיו"ב. מובהר ומודגש בזאת כי המזמין ו/או הנוסע לא יהיו זכאים להחזרים כלשהם בגין הפסקת הטיול עקב מחלה, פציעה או סיבה אחרת כלשהי, בין אם נרכשה פוליסת ביטוח ובין אם לאו. 
 
87. נופש אונליין " מציעה לנוסע לבטח עצמו על חשבונו בביטוח אישי נרחב המכסה את הנזקים והאירועים המתוארים לעיל
 
88. כבודת הנוסעים הנה באחריותו הבלעדית של המוביל האווירי ו/או נציגו אשר מספק למוביל את שירותי הקרקע ולנופש אונליין " אין כל שליטה ו/או אחריות באשר לכך. הטיפול בכבודה שלא הגיעה או נפגעה אינו באחריות "נופש אונליין ".
 
89. חילוקי דעות
 
90. סוכני " נופש אונליין ", נציגיה או כל אחד אחר, אינם מוסמכים להחזיר וגם/או להבטיח כספים כלשהם וגם /או לשנות כל שינוי בתנאים ובמידע הכללי המפורטים בתנאים אלה. החזרים או זיכויים לנוסע יינתנו ע"י "נופש אונליין " בארץ בלבד רק לאחר בירור הבקשה וקבלת אישור רשמי על כך בכתב מאת "נופש אונליין "
 
91. בירורים,תלונות והחזרים  יש להעביר למשרדינו לא יאוחר מ- 30 יום מיום מתן השירות

נסיעה טובה